JustInCare

Wijkverpleegkundige, Casemanager Dementie

Algemeen

Voor alle beroepsbeoefenaren binnen het domein van de Zorgverzekeringswet (Zvw) geldt dat het ‘indiceren’ van zorg een onlosmakelijk onderdeel vormt van hun professionele handelen. Binnen de Zvw is de zorgprofessional verantwoordelijk voor de indicatiestelling en het bepalen van de daaruit voortvloeiende, noodzakelijke zorg. Dit systeem veronderstelt wel dat de betrokken beroepsgroep helder kan beschrijven en onderbouwen hoe het proces van vraagverheldering en zorgtoewijzing verloopt. De beroepsgroep in deze is een HBO-opgeleide verpleegkundige met minimaal de kennis, zoals beschreven in het expertisegebied voor de wijkverpleegkundige. JustinCare zal onder de Zvw naast de indicatie ook aanwijzingen geven over wie de geïndiceerde zorg het beste kan uitvoeren.

Het te hanteren normenkader

Het normenkader beschrijft aan welke eisen wijkverpleegkundigen voldoen wanneer zij extramurale verpleging en verzorging indiceren en organiseren. Het normenkader verschaft cliënten en overheid duidelijkheid en is richtinggevend voor professionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het normenkader bestaat uit de volgende zes normen:

  • Indiceren en organiseren van zorg vindt plaats op basis van professionele autonomie (in feite wordt met het uitbesteden van de indicaties hier in bijzondere zin reeds aan voldaan).
  • Indiceren en organiseren van zorg wordt gedaan door een verpleegkundige niveau 5.
  • Indiceren en organiseren van zorg is gericht op versterken van eigen regie en zelfredzaamheid.
  • Besluitvorming rond indiceren en organiseren van zorg vindt plaats op basis van het verpleegkundig proces. De methode die verpleegkundigen daarbij hanteren is het klinisch redeneren.
  • De verslaglegging voldoet aan de V&VN richtlijn voor verslaglegging.
  • De verpleegkundige overdracht voldoet aan de V&VN standaard voor overdracht van zorg.

Werkzaamheden

Het proces van wijkverpleegkundige zorg start altijd met een intakegesprek met de bestaande/nieuwe cliënt of met de contactpersoon/ vertegenwoordiger. In lijn met het normenkader volg ik daarbij de methode van klinisch redeneren bestaande uit: vraagverheldering, diagnose, planning van resultaten en interventie, organisatie, uitvoer en evaluatie van zorg.

Het resultaat van dit proces bestaat uit een (gewijzigde) indicatie waarin enerzijds wordt vastgelegd welke zorg wordt toegewezen en anderzijds op welke wijze die georganiseerd en gepland dient te worden. De verslaglegging van de indicatie voldoet aan de V&VN richtlijn. Daarna wordt op basis van de gewijzigde of nieuwe indicatie afspraken tussen de cliënt en de zorgaanbieder omtrent het aanbieden en organiseren van de zorg in het individuele zorgleefplan van de cliënt verwerkt. Naast het proces van indiceren en het aanwijzen en organiseren van de zorg vul ik ook zelf een deel van de wijkverpleegkundige zorg in.